Počasie Nitra tu
 
 

Miestny rybársky poriadok platný od 01.01.2020

MsO SRZ Nitra, Parkové nábrežie 29
949 01   N I T R A
tel.: 037/7721077
www.srznitra.skmail@srznitra.sk
 
Miestny rybársky poriadok
platný od 1. 1. 2020

 
Výbor MsO SRZ Nitra s platnosťou od 1. 1. 2020 na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch MsO SRZ Nitra na základe Zákona o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a jeho vykonávacej vyhlášky vydáva tento Miestny rybársky poriadok:
 
Člen SRZ je povinný riadiť sa a dodržiavať uvedený zákon a vykonávaciu vyhlášku vo všetkých častiach.
 
Všeobecné zásady správania sa pri vode:
Zákaz kladenia ohňa – okrem zariadení na to určených /Zákon 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane, Vyhláška Ministerstva vnútra SR 121/2002 o požiarnej prevencii/
 
Zákaz parkovať motorové vozidlá vo vzdialenosti menšej ako 5 metrov od brehovej línie vodnej plochy alebo vodného toku v súvislosti s § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
 
Povolenie na kaprové vody:
Na jedno povolenie – v rozsahu miestneho alebo miestneho a zväzového dohromady, si môže držiteľprivlastniť len 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého, lieňa sliznatého, pstruha potočného, pstruha jazerného, pstruha dúhového a lipňa tymiánového alebo ich kombináciu. Privlastnením si 40-teho kusa niektorej z uvedených rýb platnosť povolenia končí.
 
V povodí rieky Nitra v úseku od jej ústia do Váhu pri obci Komoča po spodný splav MVE Nováky /rkm 130,20/ je zaznamenaný zvýšený obsah ortuti. Z dôvodu ochrany zdravia odporúčame ryby ulovené v tejto oblasti nekonzumovať!
 
Miestne ustanovenia:
 
Na revíroch SRZ MsO Nitra platí od 1. 1. 2020:

 • najmenšia lovná miera kapra rybničného 45 cm
 • najväčšia lovná miera kapra rybničného 60 cm
 • najväčšia lovná miera zubáča veľkoústeho 65 cm
 • najväčšia lovná miera lieňa sliznatého 40 cm
 
Povinnou výbavou každého loviaceho pri love rýb na plávanú a položenú musí byť rybárska podložka, meradlo na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte.
 
Revír 2-1780-1-4 OR Malá Hangócka : revír s režimom bez možnosti privlastnenia si úlovku,
t.j. lovenie rýb a ich púšťanie
 • príchod k vode a odchod od vody bez ryby,
 • privlastnenie si ryby členom MsO Nitra bude potrestané okamžitým vylúčením,
-                                  v záujme ochrany rýb, minimalizácie rizika poranenia a úhynu, pri love rýb                 
                                   v revíri CHAP doporučujeme používať vaničkovú podložku pod rybu pri manipulácii
                                   s ulovenou rybou a nepoužívať splietané šnúry s výnimkou nadväzca.
 
Revír 2-1750-1-4 OR Ľudovítová II. : revír s režimom bez možnosti privlastnenia si úlovku,
t.j. lovenie rýb a ich púšťanie
 • príchod k vode a odchod od vody bez ryby,
 • privlastnenie si ryby členom MsO Nitra bude potrestané okamžitým vylúčením,
 • zákaz lovu od záhrad, ktoré končia tesne pri vode,
 • zákaz lovu od záhrad po kanál, ktorý spája uvedený revír s OR Ľudovítová I.
                                    /pásmo so zákazom lovu je vyznačené tabuľami/,
-                                   v záujme ochrany rýb, minimalizácie rizika poranenia a úhynu, pri love rýb                 
                                    v revíri CHAP doporučujeme používať vaničkovú podložku pod rybu pri manipulácii
                                    s ulovenou rybou a nepoužívať splietané šnúry s výnimkou nadväzca.
 
Revír 2-1770-1-1 OR Ľudovítová IV. - lovný revír
 • zákaz lovu od záhrad, ktoré končia tesne pri vode
 
Revír 2-4860-1-1 VN Jelenec II. – lovný revír
–                                   zákaz lovu z hrádze,
 •  časť revíru označená tabuľami je určená na chov rýb, v označenej časti je zákaz
  lovu po celý rok,
-                                  -                                    za účelom rovnocenného využitia možností lovu rýb a prevencie vzájomného
Ob                                                                   obmedzovania rybárov sa lov rýb vykonáva súbežne s telesom hrádze.
 
Revír 2-3030-1-1 Štrkovisko Branč – Ivánka:  - lovný revír
- ZÁKAZ prechádzať motorovým vozidlom na ostrovy –  vyznačené tabuľami.
- Stanovanie je povolené iba pri výkone rybárskeho práva.
- Zákaz prechádzať motorovými vozidlami po súvislej vodnej ploche.
 
Zákaz lovu rýb v prepojovacích kanáloch medzi revírmi OR Ľudovítová I – OR Ľudovítová II,       OR Ľudovítová II – OR Ľudovítová III, OR Ľudovítová III – OR Ľudovítová IV, zákaz lovu v  napúšťacom kanáli OR Ľudovítová IV.
 
Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení.
 
Zákaz vjazdu motorovými vozidlami na návodnú stranu, korunu hrádze a pätu hrádze vodného toku v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.
 
Na prístup k revírom je potrebné využívať iba jestvujúce príjazdové komunikácie a nevytvárať nové.
 
Zoznam revírov MsO SRZ Nitra
Názov revíru Číslo revíru Rozloha v ha Účel
Štrkovisko Branč - Gergelová 2-3030-1-1 10,5 lovný
Vodná plocha štrkoviska pri obci Branč
Štrkovisko Čechynce 2-3070-1-1 2 lovný
Vodná plocha štrkoviska pri obci Čechynce
VN Jelenec II. 2-4860-1-1 7 lovný
Vodná plocha nádrže pri obci Jelenec. Časť revíru označená tabuľami je určená
na chov rýb
VN Cabaj 2-4580-1-2 4 chovný
Vodná plocha nádrže pri obci Cabaj
VN Čápor 2-4610-1-2 6 chovný
Vodná plocha nádrže pri obci Čápor
OR Malý Cetín - Cítnka 2-1540-1-1 1 lovný
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Malý Cetín
OR Staré Čechynce 2-1910-1-1 2 lovný
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Malý Cetín
OR Veľká Hangócka 2-1980-1-1 1,7 lovný
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra v mestskom parku pri Rybárskom
dome Nitra
OR Malá Hangócka- revír bez
možnosti privlastnenia si
úlovku
2-1780-1-4 0,3 lovný – lovenie
rýb
a ich púšťanie
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra v mestskom parku pri Rybárskom
dome Nitra
OR Jelšovce 2-1660-1-1 3 lovný
Ľavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Jelšovce
OR Rohlík 2-1890-1-1 2 lovný
Ľavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra medzi obcami
Ľudovítová a Výčapy - Opatovce
OR Koniarovce 2-1060-1-1 10 lovný
Ľavostranná vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra medzi obcami
Koniarovce a Dolné Lefantovce
OR Ľudovítová I. 2-1740-1-1 2 lovný
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Ľudovítová
OR Ľudovítová II. – revír bez
možnosti privlastnenia si
úlovku
2-1750-1-4 3 lovný – lovenie
rýb
a ich púšťanie
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Ľudovítová
OR Ľudovítová III. 2-1760-1-1 1,5 lovný
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra medzi obcami Ľudovítová
a Výčapy - Opatovce
OR Ľudovítová IV. 2-1770-1-1 4 lovný
Vodná plocha odstaveného ramena rieky Nitra pri obci Výčapy - Opatovce
Rieka Nitra č. 3 2-1420-1-1 120 lovný
Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Horný Vinodol po cestný
most v obci Koniarovce a Stará Nitra od cestného mosta v obci Branč
po priehradné teleso /hať/ v obci Dolné Krškany
Rieka Radošina č. 1 2-2180-1-1 5 lovný
Čiastkové povodie Radošiny od ústia v obci Lužianky po cestný most v obci
Biskupová a potoky Perkovský, Blatina a Andáč od ústia po pramene
Potok Dobrotka 2-0340-1-2 3 chovný
Potok Dobrotka od ústia po pramene

Charaktrer všetkých uvedených revírov: Kaprový
 
 

counter

13
Posledná úprava: 18.Feb.2020 07:02:48 
Stránku generuje redakčný systém - WebInac CMS prevádzkovaný serverom www.Inac.sk
(C) 2005 Inac.sk - Všetky práva vyhradené. webhosting by Inac.sk